Friday, June 24, 2016

Koi pan Apps vagar internet thi Mobil par vatchit thashe.

·

Janva Jevu : Koi pan Apps vagar internet thi Mobil par vatchit thashe.

Je vyakti na phone ma whatsapp, viber and skype calls ni suvidha na hoy teva loko ne pan teme phone kari saksho. Mobile vaparashkartao mate aa suvidha sharu thashe. Je vyakti na mobile ma call mate koipan application na hoy teo pan ek bija sathe vatchit kari shakshe.
Source : Sambhaav News - 23rd June, 2016
Subscribe to this Blog via Email :