Tuesday, June 07, 2016

Swanirbhar Medical College ni management quota ni 25% bethak par 'NEET' na aadhare pravesh.

·

Swanirbhar Medical College ni management quota ni 25% bethak par 'NEET' na aadhare pravesh. :

Std. 12 B group pachi medical - paramedical ma pravesh mate committee dwara hal margdarshan camp sharu karaya che. biji baju sarkar dwara haju sudhi pravesh na niyamo jaher thaya n hova thi committee dwara teni rah jova ma aavi rahi che. Aam chhata sarkari medical college ni 80% bethako pravesh samiti dwara bharashe jyare baki raheti 15% bethako 'NEET' dwara bharashe. Aaj rite Swanirbhar Medical College ni 70% bethako pravesh samiti dwara bharva ma aavshe ane baki raheti 25% bethako consortium banavi ne NEET na aadhare bharva ma aavshe.
Swanirbhar Medical College ni management quota ni 25% bethak par 'NEET' na aadhare pravesh.
Subscribe to this Blog via Email :