Monday, December 21, 2015

Saurashtra University द्वारा IBPS Mains नी परीक्षा माटे ऐक दिवसीय निशुल्क Workshop नुं आयोजन.

·
Saurashtra University द्वारा IBPS Mains नी परीक्षा माटे ऐक दिवसीय निशुल्क Workshop नुं आयोजन : केरियर काउन्सेलींग सेल (यु.जी.सी.) अने सौराष्ट्र युनिवर्सीटी केरीयर काउन्सेलींग ऐन्ड डेवलोपमेन्ट सेन्टर (CCDC) नां संयुक्त उपक्रमे आगामी समयमां लेवानारी IBPS Mains नी परीक्षाओमां केवी रीते सफलता मेळवी शकाय ? आयोजनबद्ध तैयारीओ केवी रीते करवी ? विगेरे मुद्दाओने आवरी लइ "One Day Workshop on General Studies in IBPS Mains" विषयक ऐक दिवसीय निशुल्क वर्कशोपनुं आयोजन सौराष्ट्र युनिवर्सिटी केम्पस खाते करायेल छे. वधु विगत माटे नीचेनी प्रेसनोट जुओ..
InfoGuru24.com... IBPS Mains One Day Free Workshop Pressnote
(विद्यार्थीओना लाभार्थे आ माहिती शेर करवा विनंती.)
Subscribe to this Blog via Email :