Wednesday, July 06, 2016

SPIPA Surendranagar Dwara Vividh Jagyao ni Bharti Ange "Margdarshan Seminar"

·

SPIPA Surendranagar Dwara Vividh Jagyao ni Bharti Ange "Margdarshan Seminar" :

Gujarat Sarkar na vividh vibhago ane tena hastak ni kacheri ma khali rahel Varg-1 thi Varg-3 sanvarga ni andajit 43000 jetli khali jagyao bharva mate Gujarat Sarkare hath dharel bharti prakriya ange Sabarkantha Jilla na Yuvadhan ne mahitigar karva mate jilla vahivati tantra Sabarkantha dwara "Margdarshan Seminar" nu aayojan karva ma aavel chhe. Margdarshak Seminar ange ni vadhu vigat niche aapva ma aavel che. Vaghu vigat niche aapva ma aavel chhe.

SPIPA Surendranagar Dwara Vividh Jagyao ni Bharti Ange "Margdarshan Seminar"
Subscribe to this Blog via Email :