Wednesday, December 16, 2015

Revenue Talati नी परीक्षाना Coaching Class नुं सौराष्ट्र युनिवर्सिटी द्वारा अायोजन.

·
Revenue Talati Coaching Class Press Note by Saurashtra University, Rajkot :
केरीयर काउन्सेलींग अेन्ड डेवलोपमेन्ट सेन्टर (CCDC), सौराष्ट्र युनिवर्सिटी, राजकोट द्वारा 'महेसूली (रेवन्यु) तलाटी' वर्ग-3 नी 2480 जग्या माटेनी परीक्षाना तालीम वर्गो 31 डीसेम्बर, 2015 थी शरु कराशे. 

प्रेसनोट माटे नीचेनी इमेज जुअो...
(विद्यार्थीअोना लाभार्थे अा माहितीने शेर करवा विनंती.)
Subscribe to this Blog via Email :