Saturday, July 09, 2016

SPIPA Gandhinagar : Vividh Spardhatmak Bharti Ange "Margdarshak Seminar"

·

SPIPA Gandhinagar : Vividh Spardhatmak Bharti Ange "Margdarshak Seminar"

Gujarat Sarkar na vividh vibhago ane tena hastak ni kacheri ma khali rahel Varg-1 thi Varg-3 sanvarga ni andajit 43000 jetli khali jagyao bharva mate Gujarat Sarkare hath dharel bharti prakriya ange Gandhinagar Jilla na Yuvadhan ne mahitigar karva mate jilla vahivati tantra Gandhinagar dwara "Margdarshak Seminar" nu aayojan karva ma aavel chhe. Margdarshak Seminar ange ni vadhu vigat niche aapva ma aavel che.

  • Margdarshak Seminar Date : 12th, 13th, 14th, 18th, 20th, 21st July, 2016
SPIPA Gandhinagar : Vividh Spardhatmak Bharti Ange "Margdarshak Seminar"
Subscribe to this Blog via Email :