Thursday, September 03, 2015

Minraj Madhyamik Shala, Junagadh Vahivati Sahayak Recruitment 2015

·
Minraj J. N. B. Education and Charitable Trust, Junagadh Sanchalit Minraj Madhyamik Shala, Junagadh Published Recruitment Advertisement for Vahivati Sahayak Post.

Post Name : Vahivati Sahayak

Place :
Minraj Madhyamik Shala, 
Bhavnath, Parikrama Marg,
Giri Taleti, Junagadh-362004

View Advertisement in below image...
Subscribe to this Blog via Email :